Mezinárodní konference

Z historie mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.

Tradice pořádat mezinárodní konferenci „EKOLOGIE A NOVÉ STAVEBNÍ HMOTY A VÝROBKY“ vznikla u příležitosti 50. výročí založení Výzkumného ústavu stavebních hmot,a.s. První ročník se konal v listopadu 1996 a od té doby umožňuje pravidelné setkávání a prezentaci výsledků pracovníků našeho ústavu, vysokých škol a výzkumných a vývojových pracovníků z průmyslu.

Tato akce si v odborných kruzích stavebnictví získala své stálé přednášející a další účastníky. Její program soustřeďoval hlavní celospolečensky diskutovaná témata, náměty a řešené problémy z oblasti stavebnictví:

 • Pojiva a procesy
 • Materiály příznivé pro životní prostředí a související problematika
 • Vlastnosti hmot a výrobků na bázi druhotných surovin
 • Vlastnosti anorganických vláknových kompozitů pro stavební a technické aplikace
 • Biokoroze, mikrobiální odolnost a jiné speciální vlastnosti
 • Nanokompozity
 • Numerické modelování vláknobetonu

Kromě odborných příspěvků je pravidelně možné vyslechnout příspěvky týkající se legislativy a dalších novinek od zástupců z Ministerstva průmyslu a obchodu, Asociace výzkumných organizací, Silikátového svazu apod. Programová skladba konference přibližuje posluchačům novinky ve výzkumu a vývoji stavebních hmot i z pohledu jejich následného praktického využití.

V posledních letech byla zjednodušena struktura mezinárodní konference do těchto prezentovaných témat:

 • Anorganická pojiva
 • Kompozitní materiály
 • Sekundární suroviny
 • Technologie a zkušební metody

Konference se úpravou rozpětí odborných diskutovaných témat přesněji vymezila oproti jiným podobným edukačním akcím. Pro konferenci byly zřízeny webové stránky, které souhrnně poskytují všechny potřebné informace pro autory i pro další účastníky konference. Příspěvky byly prezentovány ústně, jako abstrakty byly uvedeny v elektronickém sborníku a vybrané odborné příspěvky v anglickém jazyce byly publikovány ve vědeckém mezinárodním časopise a byly indexovány ve významných akademických databázích:

 • EI Compendex, Thomson ISI (ISTP), Scopus a dalších (roky 2014 a 2015)
 • v mezinárodním časopise Procedia Engineering Journal (rok 2016)

Před pořádáním dalšího ročníku mezinárodní konference jsme se rozhodli pro zachování vysoké úrovně konference změnit frekvenci pořádání jednou za dva roky. Tento krok by měl napomoct autorům získat větší objem naměřených dat a zkvalitnit tak publikované příspěvky. V roce 2018 následně dochází ke zpřesnění názvu 21. ročníku konference na „ICBMPT – BUILDING MATERIALS, PRODUCTS AND TECHNOLOGIES” a vybrané odborné příspěvky budou tentokrát publikovány ve vědeckém mezinárodním časopise IOPscience.

Mezinárodní konference pravidelně umožňovala a umožňuje setkání mezi tuzemskými a zahraničními výzkumnými pracovníky i odborníky z průmyslové výrobní sféry a vzájemné předávání a prohloubení odborných poznatků. Diskuze i celá atmosféra konference se pokaždé nese v přátelském duchu a věříme, že získané znalosti a nově navázané kontakty byly a i nadále budou přínosné pro další vědeckou práci všech zúčastněných.

Aktuální informace ohledně nadcházejícího ročníku naleznete na internetových stránkách konference www.icbmpt.com.

Těšíme se na setkání.